Polityka prywatności i RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

 1. MARKUR – Sieci Rybackie z siedzibą w Gostyninie, ul. Krośniewicka 12B, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.

 

 1. Jaki jest podstawa, zakres i cel przetwarzanych danych?

 

                       Zgodnie z rozporządzeniem, informujemy że

 

 1. danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; Dane osobowe zbierane przez firmę MARKUR – Sieci Rybackie obejmują:

 

- imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres email, adres itp,

 

- dane do faktur (nip, regon, pesel)

 

przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

 1. administratorem danych jest oznacza osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; tym samym w sklepie MARKUR – Sieci Rybackie administratorem danych osobowych jest Marcin Kurpiński prowadzący firmę MARKUR – Sieci Rybackie, ul. Krośniewicka 12B, 09-500 Gostynin, NIP 971-068-36-51, tel. 535-001-226
 2. podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 3. zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 4. naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 5. realizacji umowy zawartej z MARKUR – Sieci Rybackie i na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody,
 6. marketingowych, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,
 7. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 8. prowadzenia konta użytkownika.

 

 1. Dane osobowe zbierane są w celach:

 

 1. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: sklep@siecirybackie.pl Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe dla celów określonych w punkcie 4 lit. a i c będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym umowa sprzedaży została zawarta, a określone w punkcie 4 lit. b i d – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz MARKUR – Sieci Rybackie usługi informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe).

 

Jakie masz uprawnienia do MARKUR – Sieci Rybackie w zakresie przetwarzania danych?

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, może żądać by MARKUR – Sieci Rybackie poinformował ją o m.in.:

 

 1. celach przetwarzania;
 2. kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

 

MARKUR – Sieci Rybackie informuje osobę, której dane osobowe dotyczą za pośrednictwem:
                 a) listu poleconego;
                 b) drogi elektronicznej.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres sklep@siecirybackie.pl lub listownie – listem poleconym na adres ul. Krośniewicka 12B, 09-500 Gostynin. Jeżeli MARKUR – Sieci Rybackie  nie podejmie działań wnioskowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych środków ochrony prawnej. 
 2. Działania podejmowane przez MARKUR – Sieci Rybackie w wykonaniu obowiązków określonych w punkcie 9 i 10  są wolne od opłat. Jednakże, jeżeli żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, MARKUR – Sieci Rybackie może:
  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  O sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych MARKUR – Sieci Rybackie informuje każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione te dane. Obowiązek ten jest wyłączony gdy jego spełnienie okaże się niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. O poczynionych krokach dotyczących informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, MARKUR – Sieci Rybackie informuje osoby, których dane dotyczą.

 

Jakie zabezpieczenia stosujemy?

 

 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

 • Sklep MARKUR – Sieci Rybackie stosuje bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

 

 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.
 2. Twoje dane przekazujemy do:

 

 • firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery.
 • dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej.
 • dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail.
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • dostawcom usług internetowych np. Google.
 • dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów.
 • dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
 • dostawcy platformy płatniczej PAYU S.A., Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.com) za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi.
 • dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
 • dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym.
 • firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.